نسخه‌های خطی دانشمندان در کنج کتابخانه‌ها مانده‌اند
49 بازدید
موضوع: سایر
مصاحبه کننده : خانم سمیه حسن نژاد
محل مصاحبه : خبرگزاری کتاب
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت خبرگزاری کتاب
تاریخ نشر : Jun 10 2014 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0