مصلا حضور مردم را افزایش می دهد
52 بازدید
موضوع: سایر
مصاحبه کننده : خبرگزاری کتاب
محل مصاحبه : وزارت ارشاد
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : خبرگزاری کتاب
تعداد شرکت کننده : 0